Acta de la Mesa de contractació del dia 13 de maig de 2016, de valoració del sobre B “criteris d’adjudicació avaluables en base a judicis de valor” i d’obertura i valoració del sobre C “criteris d’adjudicació avaluables de forma automàtica”

Descripció:

Acta de la Mesa de contractació del dia 13 de maig de 2016, de valoració del sobre B “criteris d’adjudicació avaluables en base a judicis de valor” i d’obertura i valoració del sobre C “criteris d’adjudicació avaluables de forma automàtica”

Documents: