Convocatòria de licitació del contracte del servei per a la producció dels informatius i altres serveis audiovisuals del canal públic del Consorci Teledigital Mollet, Vallès Visió

El Ple del Consorci Teledigital Mollet, en sessió de 19 de febrer de 2016, ha pres l’acord d’aprovar inicialment el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions tècniques del contracte del servei per a la producció dels informatius i altres serveis audiovisuals del canal públic del Consorci Teledigital Mollet, Vallès Visió.

S’obre un període de vint dies d’informació pública en el BOPB, perquè s’hi puguin presentar reclamacions. En cas que no se’n presentin, s’entendran aprovats definitivament els Plecs, de conformitat amb l’acord esmentat.

Simultàniament, en la mateixa sessió plenària, el Ple del Consorci Teledigital Mollet ha aprovat la convocatòria de licitació del contracte del servei de referència, d’acord amb les especificacions que a continuació s’exposen:

1. Entitat adjudicadora. Dades generals i dades per l’obtenció de la informació.

a) Organisme: Consorci Teledigital Mollet
b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria General
c) Obtenció de documentació i informació:
a. Dependència: Secretaria del Consorci Teledigital Mollet
b. Domicili: Plaça Cinco Pinos, número 1, 2a. planta
c. Localitat i codi postal: Mollet del Vallès- 08100
d. Telèfon: 93 579 67 00
e. Correu electrònic: g.caro@vallesvisio.cat
f. Direcció d’Internet del perfil del contractant: http://www.vallesvisio.cat/consorci-teledigital-mollet/perfil-del-contractant/
g. Número d’expedient: 7/2016
h. Data límit d’obtenció de documents i informació: fins a la data límit de presentació de les ofertes.

2. Objecte del contracte:

a) Tipus: serveis
b) Descripció de l’objecte:
1. La producció d’informatius, programes i espais audiovisuals de producció pròpia. Els serveis es realitzaran des de la redacció central sota la direcció dels responsables d’informatius, programació i direcció de Vallès Visió, que comprèn els municipis de Mollet del Vallès, Parets del Vallès, Montornès del Vallès, Montmeló, Martorelles i Vallromanes.
2. La producció tècnica, realització, postproducció i continuïtat de Vallès Visió. Aquests serveis contemplen la gestió tècnica del canal, incloent els serveis de continuïtat i emissions, gestió i control de producció, realització de plató, gravacions d’exteriors, postproducció, grafismes i retolació, ingesta i gestió de continguts digitals, producció d’espots publicitària i serveis derivats de la gestió televisiva sota la direcció de la Direcció de Continguts del Consorci.
c) Divisió per lots i número: NO
d) Lloc d’execució: Pl. Cinco Pinos, número 1, de Mollet del Vallès
e) Termini d’execució: 24 mesos a partir de l’1 de juny de 2016 fins el 31 de maig de 2018, prorrogable per mutu acord fins a un màxim de 7 mesos més.
f) Admissió de pròrroga: sí, d’acord amb què s’indica a l’apartat 4t de l’Annex 1 del Plec de Clàusules Administratives Particulars.
g) CPV (referència de nomenclatura): 92220000-9 Serveis de televisió

3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació:

a) Tramitació: ordinària
b) Procediment: obert
c) Subhasta electrònica. No
d) Criteris d’adjudicació:
– Valoració de la proposta de millorar l’organització del servei pel que fa a torns, pics de feina, caps de setmana, fins a 23 punts.
– Millora en l’equip professional
per tal de donar millor cobertura informativa durant el període de programació reduïda. Es valorarà la proposta de substitucions del personal de vacances, fins a 7 punts.
– Millora del servei de manteniment del material tècnic aportat pel Consorci Teledigital Mollet, fins a 10 punts
– Millores tècniques, fins a 5 punts
– Proposta econòmica, fins a 55 punts.

4. Valor estimat del contracte: 891.250,00 euros, IVA exclòs.

5. Pressupost base de licitació:

a) Import net: 690.000,00 euros, IVA exclòs, a raó de 345.000,00 euros anuals. Import total: 834.900,00 euros, IVA inclòs, a raó de 417.450,00 euros anuals.

6. Garanties exigides:

a) Garantia provisional: No
b) Garantia definitiva: Sí, un 5% de l’import de l’adjudicació (IVA exclòs)

7. Requisits específics del contractista:

a) Classificació: No.
b) Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional. L’especificat en la clàusula 19 del Plec de Clàusules Administratives Particulars.
c) Altres requisits específics. L’especificat en el Plec de clàusules administratives particulars.
d) Contractes reservats: No.

8. Presentació d’ofertes

a) Data límit de presentació: Fins a les 15 hores del dia 6 d’abril de 2016.
b) Modalitat de presentació. L’especificat a la clàusula 13 del Plec de clàusules administratives particulars.
c) Lloc de presentació:
a. Dependència: Secretaria del Consorci Teledigital Mollet
b. Domicili: Plaça Cinco Pinos, número 1, 2a. planta
c. Localitat i codi postal: Mollet del Vallès- 08100
d. Direcció electrònica: No

d) Número previst d’empreses a les que es pretenguin invitar a presentar ofertes: No.
e) Admissió de variants. No
f) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta: 3 mesos

9. Obertura d’ofertes

a) Descripció: Secretaria del Consorci Teledigital Mollet
b) Adreça: pl. Cinco Pinos, número 1
c) Localitat: 08100 Mollet del Vallès
d) Data i hora: 8 d’abril de 2016, a les 12 hores.

10. Despeses de publicitat. Anirà a càrrec de l’adjudicatari, fins a la quantitat màxima de 3.500,00 euros.

11. Data d’enviament de l’anunci al Diari Oficial de la Unió Europea: 26 de febrer de 2016.

12. Altres informacions:

a) El termini de presentació de les ofertes serà de 40 dies naturals a partir del següent de la data d’enviament de l’anunci al Diari Oficial de la Unió Europea, d’acord amb la clàusula 13 del Plec de clàusules administratives particulars.
b) Obligacions de caràcter essencial de contracte. Les especificades a la clàusula 26 del Plec de clàusules administratives particulars.
c) Penalitzacions. Les especificades a la clàusula 32 del Plec de Clàusules Administratives Particulars.